Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Informacja PLW w Turku w sprawie padłych zwierząt

 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku

w sprawie obowiązku zgłoszenia padłej sztuki bydła

przez właściciela zwierzęcia

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku przypomina, że zgodnie z ust. 1a art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008r. Nr 213 poz. 1342 wraz z późn. zm.) - Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii, o każdym przypadku  padnięcia bydła.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne informowanie (telefonicze, faxem, e-mailem lub osobiście)  Powiatowego Lekarza Weterynarii lub właściwego terytorialnie lekarza wolnej praktyki o padnięciu sztuki bydła. Przekazywana informacja o zwierzęciu padłym powinna zawierać następujące dane: 1. numer kolczyka zwierzęcia, 2. datę urodzenia lub wiek, 3. płeć zwierzęcia, 4. datę i godzinę padnięcia, 5. imię i nazwisko posiadacza oraz nr telefonu kontaktowego, 6. adres gospodarstwa, 7. rodzaj produkcji w gospodarstwie: mleczna, opasowa, inna, 8. ogólną liczbę bydła w gospodarstwie, 9. prawdopodobną przyczynę padnięcia, 10. objawy chorobowe przed padnięciem, 11. do jakiego Zakładu Utylizacyjnego skierowane będą zwłoki zwierzęcia, jeśli wiadomo.

Informuję, że przekazywanie powyższych informacji jest niezbędne dla Inspekcji Weterynaryjnej, celem oceny zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt, a w szczególności BSE.

Jednocześnie informuję, że na podstawie pkt. 2b) ust. 1 art. 85 powyższej ustawy -  kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia  bydła  -  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

W związku z powyższym proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższego przepisu.

 

Dane kontaktowe do PLW w Turku:

ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek, tel. 63 280 11 00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Jan Radzimski

Metadane

Data publikacji : 08.03.2016
Data modyfikacji : 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Pasiak
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Pasiak
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry