Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Uboje na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje  o wymogach weterynaryjnych, które muszą być spełnione przy ubojach na użytek własny:


1. Ubojowi na terenie gospodarstwa można poddać: cielęta do 6 m-ca życia, świnie, owce,  
    kozy, drób, zającowate oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych.

2. Zwierzęta takie muszą: być zdrowe oraz nie pochodzić z gospodarstwa lub obszaru 
    podlegającego ograniczeniom (zwalczanie chorób zakaźnych, ustawa o ochronie zwierząt).

3. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłosić zamiar uboju ( nie dotyczy drobiu i   
    zajęczaków) na co najmniej 24 godz. przed planowanym ubojem do Powiatowego  
    Lekarza Weterynarii w Turku


a) w przypadku cieląt, owiec, kóz w formie pisemnej- wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1

b) w przypadku świń oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych – w  
  formie pisemnej wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 2, lub telefonicznie do Powiatowego  
  Inspektoratu Weterynarii w Turku - pod nr 63 278 53 62 lub 63 280 11 00 przekazując  
  następujące informacje:

 

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, telefon posiadacza zwierzęcia
  • gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi
  • nr identyfikacyjny zwierzęcia
  • miejsce i termin uboju
  • imię i nazwisko, adres, telefon  osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju
  • zgłoszenie mięsa do pełnego badania poubojowego , jeśli właściciel zwierzęcia zażąda takiego badania.


4. Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: świń, nutrii a także odstrzelonych dzików na koszt posiadacza tego mięsa. Próbki do badań w kierunku włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa (Rejestr urzędowych lekarzy weterynarii w załączeniu). Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, jednak nie później niż 24 godziny od terminu uboju, a w przypadku dzików nie później niż 48 godzin od odstrzału zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

5. Badanie poubojowe tusz w/w zwierząt nie jest obowiązkowe, ale może być przeprowadzone na wniosek posiadacza mięsa. W takim przypadku, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lek. wet. również na koszt posiadacza mięsa.

6. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików  nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem od urzędowego lekarza weterynarii zaświadczenia o przeprowadzeniu badania próbek mięsa na włośnie.

Mięso z uboju na użytek własny może być wykorzystane tylko i wyłącznie we własnym  gospodarstwie domowym!


KARY:


 Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny   
 grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 – 5000 zł.

 Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym nie zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem grozi kara w wysokości od 100- 2000 zł.

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Jan Radzimski

 

 

 

Uboje na użytek własny

Cielęta do 6-go miesiąca życia, owce, kozy

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje  o wymogach weterynaryjnych, które muszą być spełnione przy ubojach na użytek własny cieląt do 6-go miesiąca życia, owiec i kóz :

 

1. Zwierzęta muszą być zdrowe , oznakowane oraz nie pochodzić z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom (zwalczanie chorób zakaźnych, ustawa o ochronie zwierząt),

3. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłosić zamiar uboju zwierzęcia na co najmniej 24 godz. przed planowanym ubojem do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku w formie pisemnej - wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1,

4. Właściciel ubitego cielęcia do 6-go miesiąca życia, owcy lub kozy  ma obowiązek odjęcia materiału SRM stanowiącego odpady kategorii I ( w załączeniu wykaz tkanek stanowiących materiał SRM w zależności od gatunku i wieku zwierzęcia) oraz niezwłocznie umieścić go w szczelnym i trwale oznaczonym pojemniku SRM,

5. Właściciel ma obowiązek przekazać materiał SRM do uprawnionych podmiotów( w załączeniu wykaz podmiotów  uprawnionych do odbioru materiału SRM), 

6.Właściciel ma obowiązek przechowywać dokumenty handlowe potwierdzające przekazanie w/w odpadów do uprawnionego podmiotu,

7. Powiatowy Lekarz Weterynarii każdego  miesiąca dokonuje porównania zgłoszeń uboju  zwierząt na terenie gospodarstwa z danymi przekazanymi przez ARiMR oraz do końca miesiąca sprawdza czy podmiot prowadzący gospodarstwo  spełnił wymagania rozporządzenia MRiRW z dnia z dnia 21.10.2010 r.w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010r, nr 207, poz.1370).

Mięso z uboju na użytek własny może być wykorzystane tylko i wyłącznie we własnym gospodarstwie domowym!

 

KARY:

Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 – 5000 zł.

Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym nie zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem grozi kara w wysokości od 100- 2000 zł.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Jan Radzimski

 

Metadane

Data publikacji : 18.02.2016
Data modyfikacji : 19.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Różycki
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry