Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Ogłoszenie o naborze 2024 - Lekarzy Wyznaczonych

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dla wyznaczonych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie forma działalności ULW

Załącznik nr 4 - Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Załącznik nr 6 - Załącznik w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

Załącznik nr 7 - Załącznik Oświadczenie do wyznaczeń 2023

Załącznik nr 8 - Załącznik Oświadczenie kwalifikacje zawodowe

Załącznik nr 9 - Załącznik - Oświadczenie_Zleceniobiorcy

Załącznik nr 10 - Klauzula RODO

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t.: Dz.U. z 2022.2629 ze zm.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

informuje o możliwości składania zgłoszeń

w terminie do 27 listopada 2023r.

do realizacji niżej wymienionych zadań w 2024 roku w ramach umowy zlecenia.

 

 

Rodzaj czynności:

 

 1. ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 8 gmin powiatu  tureckiego i miasta Turek, Dobra, i Tuliszków
 1. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt na obszarze 8 gmin powiatu  tureckiego i miasta Turek, Dobra i Tuliszków;
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 6 urzędowy lekarz weterynarii
 1. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 8 gmin powiatu tureckiego i miasta Turek, Dobra i Tuliszków;
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 14 urzędowy lekarz weterynarii
 1. sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 1. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na obszarze 8 gmin powiatu tureckiego i miasta Turek, Dobra i Tuliszków;
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 15 urzędowy lekarz weterynarii
 1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz.Urz.UE L 139 z 30.04.2004, str.55 z późn.zm.- Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t.45, str.14), zwanego dalej „ rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym:
 1.  badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego                         i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt, w następujących zakładach:
 • Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Ireneusz Marcinkowski, Czachulec 30, 62 – 709 Malanów
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 2 urzędowy lekarz weterynarii
 • MCKEEN-BEEF SH Sp. z o.o. Linne 47, 62 -730 Dobra
 • ilość miejsc do wyznaczenia: 9 urzędowy lekarz weterynarii 2 urzędowy pracownik pomocniczy

         Praca zmianowa.

 • Zakład Mięsny „JANICKI” Spółka Cywilna Jakub Janicki, Karol Janicki ul. Łąkowa 6, 62 – 740 Tuliszków
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 3 urzędowy lekarz weterynarii
  Osoby zainteresowane wykonywaniem w/w zadań z wyznaczenia dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.
 1. nadzoru nad ubojem z konieczności w gospodarstwie na terenie powiatu tureckiego
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 14 urzędowy lekarz weterynarii
 1. badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na  terenie powiatu tureckiego;
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 13 urzędowy lekarz weterynarii
 1. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa  i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:
 • Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński i wspólnicy sp.j.  Długa Wieś 49A, 62 – 730 Dobra
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 • Marcin  Derliński ul. Plac Wolności 6,  62 – 720 Brudzew
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 • Produkcja i Sprzedaż Wędlin, Henryk Wiśniewski Wyszyna, ul. Kolska 9 Wyszyna, 62 – 710 Władysławów
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 • Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” we Władysławowie, Masarnia,              ul. Rynek 27, 62 – 710 Władysławów
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 • Zakład Mięsny „JANICKI” Spółka Cywilna Jakub Janicki, Karol Janicki ul. Łąkowa 6, 62 – 740 Tuliszków
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 • MCKEEN-BEEF SH Sp. z o.o. Linne 47, 62 -730 Dobra
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 1. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów  mleczarskich i wystawieniem świadectw zdrowia  w zakładzie:
 • Mleczarnia ”TUREK, ul. Milewskiego 9, 62 – 700 Turek
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 1 urzędowy lekarz weterynarii
 1. pobieranie próbek do badań w następujących zakładach:
 • Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Ireneusz Marcinkowski, Czachulec 30, 62 – 709 Malanów
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 2 urzędowy lekarz weterynarii
 • MCKEEN-BEEF SH Sp. z o.o.  Linne 47, 62 -730 Dobra
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 9 urzędowy lekarz weterynarii
 • Zakład Mięsny „JANICKI” Spółka Cywilna Jakub Janicki, Karol Janicki  ul. Łąkowa 6, 62 – 740 Tuliszków
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 3 urzędowy lekarz weterynarii

oraz w gospodarstwach na obszarze powiatu tureckiego;

 • liczba miejsc do wyznaczenia: 9 urzędowy lekarz weterynarii

12. pobieranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii

      przeżuwaczy (TSE) testem diagnostycznych:

 • MCKEEN-BEEF SH Sp. z o.o. Linne 47, 62 -730 Dobra
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 9 urzędowy lekarz weterynarii
 • Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Ireneusz Marcinkowski, Czachulec 30, 62 – 709 Malanów
 • liczba miejsc do wyznaczenia: 2 urzędowy lekarz weterynarii

       oraz w gospodarstwach na obszarze powiatu tureckiego

 • liczba miejsc do wyznaczenia: 9 urzędowy lekarz weterynarii

Czynności pomocnicze:

 1. czynności pomocnicze polegające na wsparciu lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez tego lekarza weterynarii:
 1. badań klinicznych zwierząt,
 2. ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
 3. pobierania próbek do badań,
 4. sekcji zwłok zwierzęcych

- w tym w zakresie dokumentowania wykonywanych czynności;

2) mające na celu poskramianie zwierząt

 • liczba miejsc do wyznaczenia: 6 urzędowy pracownik pomocniczy
 1. czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625 jako urzędowi pracownicy pomocniczy w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625

( czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa )

 • liczba miejsc do wyznaczenia: 2 urzędowy pracownik pomocniczy

3)  czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t.: Dz.U.2021r, poz. 1421 z późn.zm.).

 • ilość miejsc do wyznaczenia: 6 urzędowy pracownik pomocniczy

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,

-wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

- posiadanie prawa jazdy kategorii B,

- zdolności organizacyjne,

- komunikatywność,

- obowiązkowość,

- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,

- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

- znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,

- posiadane kwalifikacje

a) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-j i 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z rozdziałem I załącznika I Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i rady (UE) 2017/625  ( Dz.Urz. UE L nr 131, str.1),

b) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia w zakresie czynności o charakterze  pomocniczym przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, zgodnie z rozdziałem II załącznika I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624,

c) w przypadku zgłoszeń do wyznaczenia w zakresie czynności o charakterze pomocniczym przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii: badań klinicznych zwierząt, szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, pobieranie próbek do badań oraz mających na celu poskramianie zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób ( Dz.U. 2022r. poz. 1662).

- pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia: w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie z art. 16 ust. 1 pkt lit. d-j i 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia od osób pierwszy raz ubiegających się                     o wyznaczenie:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

- oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,

- aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

- aktualne badania okulistyczne,

- aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,

- aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

- aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy  o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. 4242 zł  oraz od dnia 1 lipca 2024r. do dnia  31 grudnia 2024r. 4300,00 zł),*

- zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które z dniem      01 stycznia 2024 r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. 4242,00 zł  oraz od dnia 01 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. 4300,00 zł),*

- zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenia społeczne o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co najmniej równej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto, tj. w 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia            30 czerwca 2024r. 4242,00 zł  oraz od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r. 4300,00 zł), Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe (jeżeli osoba przystąpi do tego ubezpieczenia – ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest dobrowolne). W tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na FP, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. w 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. 4242,00 zł  oraz od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. 4300,00 zł),

- kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie  weterynarii w zakresie pobierania próbek ( dla osób pobierających próby na monitoring) , wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,

- kopia zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,

- kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,

- kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach,

- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – Załącznik Nr 1

- prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy -zlecenia – odpowiednio Załącznik Nr 2 lub Załącznik Nr 3.

 

Wymagane dokumenty nie muszą być składane przez osoby ubiegające się powtórnie o wyznaczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku ( w przypadku złożenia dokumentów podczas wcześniejszych naborów i braku zmiany stanu prawnego i faktycznego).

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 27 listopada 2023r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turek, ul. Folwarczna 12, 62 – 700 Turek w godz.  700 – 1500 .

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Metadane

Data publikacji : 13.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry