Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 Regulaminu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turku

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 oraz z 2020 r. poz. 285) oraz § 5 zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 3, z 2014 r. poz. 26 oraz z 2020 r. poz. 18) zarządza się, co następuje:

§ 1.    W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turku, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turku wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:
  1.  
 2. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 3, z 2014 r. poz. 26 oraz z 2020 poz. 18)”;
 1. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  1. W zespołach, o którym mowa w § 11 - 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.”;
 2. w § 6 w ust. 3:
 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  1.  

W skład Zespołu wchodzą Działy do spraw:

 •    bezpieczeństwa żywności,
 •    pasz i utylizacji;";
 1. uchyla się pkt 4;”;
 1. w § 8:
 1. uchyla się ust. 3;
 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projekty dokumentów powinny być parafowane przez:

 1. pracownika zajmującego się sprawą;
 2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
 3. głównego księgowego – w przypadku gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma spowodować skutki finansowe.”;

5) § 12  otrzymuje brzmienie:

 •  
 1. egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 2. kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy:
 1. uboju zwierząt rzeźnych i dobrostanu
 2. przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych, składowaniu mięsa i jego przetworów,
 3. produkcji mleka i jego przetworów,
 4. produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów,
 5. przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego,
 6. przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa,
 1. kontrola weterynaryjna artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego  

sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tych artykułów;

 1. organizowanie pobierania próbek w ramach badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu
 2. organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań  laboratoryjnych pasz,
 3. sporządzanie i aktualizacja wykazów i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 4. kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 5. realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz,
 6. kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze,
 7. kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach,
 8. kontrola stosowania dodatków paszowych,
 9. kontrola obrotu paszami,
 10. sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 11. kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 12. kontrola zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz zakładów produkujących karmy lecznicze dla zwierząt oraz hurtowni karm dla zwierząt domowych,
 13. przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF
 14. obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,
 15. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

 

 1. uchyla się § 13;
 2. załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
 3. w ust. 1 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turku:
 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  1.  

W skład Zespołu wchodzą Działy do spraw:

 •    bezpieczeństwa żywności                                                                          ,
 •    pasz i utylizacji                                                                                           PU;”;
 1. uchyla się pkt 3;

§ 2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry