Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Ogłoszenie o naborze Sierpień 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej niezatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Turku do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenie ( wyznaczenie) w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( kontrola bioasekuracji stad świńskich pod kątem zabezpieczenia w kierunku ASF).

Treść ogłoszenia   <<< do pobrania

Załącznik nr 1       <<< do pobrania

Załącznik nr 2       <<< do pobrania

OGŁOSZENIE

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  niezatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Turku do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenie ( wyznaczenie) w zakresie prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( kontrola bioasekuracji stad świńskich pod kątem zabezpieczenia w kierunku ASF).

Wymagania konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe weterynaryjne,
  2. zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość,
  3. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
  4. znajomość polskich oraz unijnych przepisów weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- dowód osobisty do wglądu lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

- aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,

- aktualne zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

 

- aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

- aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy                  o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2020 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2600,00 PLN),*

- zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – zlecenia) o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które z dniem 01.01.2020 r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2020 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2600,00 PLN),*

- zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenia społeczne o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co najmniej równej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto, tj. w 2020 roku kwocie równej 2600,00 PLN. Kwota ta będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od tej podstawy będą naliczane także składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz chorobowe (jeżeli osoba przystąpi do tego ubezpieczenia – ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest dobrowolne). W tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała również obowiązek opłacać składki na FP, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż w przeliczeniu na okres miesiąca będą wynosiły one co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2600,00 PLN,

- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – Załącznik Nr 1

- prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy -zlecenia – odpowiednio Załącznik Nr 2.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 19 sierpnia 2020r.       w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Turek, ul. Folwarczna 12, 62 – 700 Turek w godz.  700 – 1500 .

Metadane

Data publikacji : 14.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry